Description

The story about a broom – Et musikdramatisk projekt
(In English below)

Et triptykon fortæller om frelse eller dystopi. Det kontekstualiserer et centralt emne eller viser og kommenterer i sin tredeling fortid, nutid og fremtid på en tidslinje. I den overdimensionerede struktur, hvor hovedpersonerne bevæger sig og ikke kan fatte billedet som helhed, er det let at blive overvældet. Er vi virkelig skabelsens krone? Eller intet mere end parasitter? Vi gør, hvad mennesket altid har gjort: at opdage og derefter ødelægge.

The story about a broom er et hybridt tredimensionelt projekt, der kombinerer elektroniske klange med musik fremført live, skuespil med dans og en videoinstallation. Det er et samarbejde mellem det danske ensemble Contemporánea – Live Electronics Denmark og tyske kunstnere. 

  • Fritz Gerhard Berthelsen (DK), initiativ og ide, klarinet/basklarinet, performer
  • Ejnar Kanding (DK), musik for klarinettist og live electronics
  • Wolfgang Häntsch (Hamborg), tekst, iscenesættelse, scenografi, skuespiller
  • Simon Janssen (Hamborg), videoinstallation
  • Johanna Lemke (Berlin), koreografi, danser

Det litterære grundlag er tekster af Johann Wolfgang von Goethe i en moderne fortolkning. Udgangspunktet for projektet er Der Zauberlehrling (Troldmandens lærling), denne 14-strofige ballade suppleres med tekstuddrag fra Faust II.

Virkeligheden – den analoge verden – falder fra hinanden. Video og musik omdannes til en metaforisk, digital verden af lyd og billeder. Basklarinet bliver en magisk kost, der ikke længere kan stoppes. Vi står ved en korsvej i dag. Er vi i stand til at stoppe de mange “koste”, som vi har sluppet løs for vores velstand og bekvemmelighed?

Musik og video bliver gennem forestillingens forløb mere bevægelig, maskinbaseret og abstrakt. Det præfabrikerede stillads på skærmen kollapser, men udblæst konstruktionsstøv trænger ind på scenen og det levede liv. En interaktion mellem menneske og teknologi. Nutidige referencer: kunstig intelligens, pengemagt, i bredere forstand også nyliberalisme og klimakatastrofe og – menneskehedens fremtid.

Scenen er ufrugtbar. En tredelt videovæg danner baggrunden. Foran agerer en gademusiker med klarinet (Fritz Gerhard Berthelsen), en hjemløs tidligere litteraturvidenskabsmand (Wolfgang Häntsch), der har mistet alt gennem en personlig tragedie, og en yngre kvinde (Johanna Lemke), også hjemløs. De hjemløse, der i disse hjemløse tider ”for ikke at blive helt dumme” har lært mange tekster af Goethe og andre klassikere udenad, forvandler sig i første del mere og mere til karakterer fra Goethes Faust II. Et højdepunkt er “Papirernes Dans”. I den scene, hvor Mephisto foreslår indførelsen af papirpenge til kejseren, opstår der en ond cirkel af grådighed og forbrugsvanvid, som Johanna Lemke danser til Kandings musik. 

The story about a broom – An audio-visual music dramatic project

A triptych tells of salvation or dystopia. It contextualizes a central topic or shows and comments in its threefold timeline of past, present, and future. In the oversized structure, where the main characters move and cannot grasp the picture as a whole, it is easy to get overwhelmed. Are we really the crown of the creation? Or nothing more than parasites? We do what man has always done: to discover and then destroy.

The story about a broom is a hybrid three-dimensional project that combines electronic sounds with live music, acting with dance, and a video installation. It is a collaboration between the Danish ensemble Contemporánea – Live Electronics Denmark and German artists.

• Fritz Gerhard Berthelsen, initiative and idea, clarinet and bass clarinet, performer
• Ejnar Kanding (DK), music for clarinets and live electronics, sound director
• Wolfgang Häntsch (Hamburg), text, regi, scenography, actor
• Simon Janssen (Hamburg), video installation
• Johanna Lemke (Berlin), choreography, dancer

The literary basis are texts by Johann Wolfgang von Goethe in a modern interpretation. The starting point for the project is Der Zauberlehrling (The Wizard’s Apprentice), this 14-stanza ballad is supplemented with text excerpts from Faust II.

Reality – the analog world – is falling apart. Video and music are transformed into a metaphorical, digital world of sound and images. The bass clarinet becomes a magical broom that can no longer be stopped. We stand at a crossroads today. Are we able to stop the many “brooms” that we have unleashed on our prosperity and convenience?

Music and video become more moving, machine-based, and abstract throughout the course of the performance. The prefabricated scaffolding on the video display collapses, but blown construction dust penetrates the stage and the lived life. Interaction between man and technology. Contemporary references: artificial intelligence, the power of money, in a broader sense also neoliberalism and climate catastrophe and – the future of humanity.

The stage is barren. A three-part video wall forms the background. In front acts a street musician with clarinet (later with bass clarinet), played by Fritz Gerhard Berthelsen. A homeless person and former literary scholar (Wolfgang Häntsch) who has lost everything through a personal tragedy; and a younger woman (Johanna Lemke), also homeless. The homeless, who in these homeless times “not to be completely stupid” have learned many texts by Goethe, and other classics by heart, transform in the first part more and more into characters from Goethe’s Faust II. A culmination is the “Dance of the Papers”. In the scene where Mephisto proposes the introduction of paper money for the emperor, a vicious circle of greed and consumption frenzy arises, as Johanna Lemke dances to Kanding’s music.